Menu

 

Regulamin korzystania

 

26 listopada 2007 – Przed skorzystaniem z informacji z witryny Angst+Pfister prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu. Niniejsza umowa zawiera zasady dostępu użytkownika do platformy internetowej firmy Angst+Pfister oraz korzystania z zawartych w niej informacji. Korzystając z witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zasad tej umowy i uznajesz je za wiążące.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Korzystając z informacji zawartych w witrynie firmy Angst+Pfister, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych przepisów.

Firma Angst+Pfister prezentuje całą treść witryny w sposób dostępny dla użytkowników, bez wyraźnie określonej lub dorozumianej gwarancji. Wszystkie informacje zawarte w tej witrynie stanowią przede wszystkim pomoc i nie ma gwarancji, że są one pozbawione błędów.

Firma Angst+Pfister nie udziela gwarancji na wszelkie bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub będące efektem ubocznym zniszczenia, straty lub koszty, które wynikają z wykorzystania informacji znajdujących się w niniejszej witrynie.

Firma Angst+Pfister nie bierze odpowiedzialności za treść stron powiązanych z witryną poprzez łącza.
Firma Angst+Pfister nie bierze odpowiedzialności, również odpowiedzialności dorozumianej, za standardową jakość sprzedaży lub dostosowanie elementu do konkretnego celu.

Firma Angst+Pfister nie bierze odpowiedzialności za to, że wszystkie funkcje tej witryny są wolne od błędów i nieprawidłowości; za to, że błędy mogą zostać naprawione ani za to, że witryna i serwery są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów.
Firma Angst+Pfister nie daje gwarancji na prawidłowość, dokładność i rzetelność treści zawartych w niniejszej witrynie.

Znaki towarowe i prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone dla własności intelektualnej zawartej w tej witrynie, takie jak prawo autorskie, znaki towarowe oraz prawa patentowe. Dostęp do witryny nie jest równoznaczny z zezwoleniem na kopiowanie lub wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Angst+Pfister.

Treść tej witryny przeznaczona jest wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem że żadne zapisy o prawach własności ani inne prawnie chronione tytuły nie zostaną usunięte.

Komunikacja
Wszystkie informacje przekazywane firmie Angst+Pfister za pośrednictwem niniejszej witryny pozostają na zawsze własnością firmy Angst+Pfister. W przypadku braku wcześniejszej wyraźnej umowy, która stanowiłaby inaczej, firma Angst+Pfister nie musi traktować tych informacji jako poufnych i jest upoważniona do posiadania pełnych praw własności do tych informacji bez zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia osobie przekazującej te informacje.

Identyfikacja użytkownika i ochrona hasła
Identyfikacja użytkownika wydana przez firmę Angst+Pfister i powiązane hasło muszą być traktowane jako prywatne i poufne. Przekazywanie tych danych innym lub ich powszechne użycie jest surowo zakazane. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do witryny Angst+Pfister oraz odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone firmie Angst+Pfister w wyniku tego naruszenia. Jako właściciel hasła użytkownik jest zobowiązany do jego ochrony przed nieupoważnionym użyciem. Firma Angst+Pfister nie ponosi odpowiedzialności za zmiany identyfikacji użytkownika oraz hasła.

Zaangażowanie i odpowiedzialność
Dostęp użytkownika do platformy Angst+Pfister jest ograniczony do otrzymywania informacji od firmy Angst+Pfister wyłącznie w zgodnych z prawem celach biznesowych. Próba lub korzystanie z innych systemów komputerowych firmy Angst+Pfister lub innych informacji z systemów firmy Angst+Pfister jest surowo zabronione. Użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie informacji zawartych na tej stronie w innych celach niż zgodne z prawem cele biznesowe.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność i zobowiązania związane z wyborem firmy Angst+Pfister w celu uzyskania pożądanych wyników. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność i zobowiązania związane z decyzjami podjętymi lub rekomendacjami otrzymanymi na podstawie korzystania z witryny firmy Angst+Pfister lub pochodzącymi z treści znajdujących się na niej, jak również za treść, dokładność i weryfikację tych wyników; dotyczy to również osób trzecich.